JAPAN: JAPANESE DIPTYCHS (2007): jap-15

Fukuoka, Kyushu

Fukuoka, Kyushu