JAPAN: JAPANESE DIPTYCHS (2007): jap-7

Fukuoka, Kyushu

Fukuoka, Kyushu