Vietnam 2019: DSCF3961

Night ferry, Châu Đốc, Mekong Delta

Night ferry, Châu Đốc, Mekong Delta