Vietnam 2019: DSCF5728

Truc Bac Lake, Hanoi

Truc Bac Lake, Hanoi