Vietnam 2019: DSCF7396

Hà Tiên, Mekong Delta

Hà Tiên, Mekong Delta