Vietnam 2019: IMG_5025

Ngia Tan, Hanoi

Ngia Tan, Hanoi